Rally Finland

neoficiální výsledky

RZ

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 04. 08. 18:11 RZ 18 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 21) "We got puncture, we tried co continue, but we had to stop and change it. This weekend I wanted to finish, already I improved my pace." / "dostali jsme defekt, snažili jsme se jet dál, ale museli jsme zastavit a vyměnit to. Tento víkend jsem chtěl dojet, podali jsme zlepšený výkon."
Info 04. 08. 18:04 RZ 18 2 KRUUDA K. / JÄRVEOJA M. (st. č. 54) "Sometimes was great, sometimes not, but we finished. That's why for we are here." / "Občas to bylo skvělé, občas ne, ale jsme v cíli. Proto jsme tu byli."
Info 04. 08. 18:02 RZ 18 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "Great feeling to win. Car was running perfect almost whole weekend." / "Skvělý pocit vyhrát. Auto fungovalo skoro celý víkend perfektně."
Info 04. 08. 18:01 RZ 18 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 20) "It was not maximum attack, but we had good fun. I would like to drive our WRC car as soon as possible." / "Nebyl to maximální atak, ale dobře jsme se bavili. Chtěl bych jet s naším WRC co nejdříve."
Info 04. 08. 18:00 RZ 18 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "We finish the rally, important event to me. We showed some progres and we are happy." / "Dokončili jsme rally, pro mě důležitou. Předvedli jsme nějaký pokrok a jsme spokojení."
Info 04. 08. 17:57 RZ 18 wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "This is amazing! WRC in Finland is something!" / "Je to úžasné! MS ve Finsku je něco!"
Info 04. 08. 17:52 RZ 18 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Very satisfied to win in Finland. It was very difficult, we had good fight with Mikko. It was just pushing and pushing. But no moments, nothing." / "Jsem moc spokojen s vítězstvím ve Finsku. Bylo to těžké, měli jsme dobrý souboj s Mikkem, Museli jsme pořád tlačit a tlačit. Ale žádné krize, nic."
Info 04. 08. 17:49 RZ 18 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "OK, we had fantastic fight and no real problem. Seb is unbeliavable. / "OK, byl to fantastický souboj a neměli jsme žádný větší problém. Seb je neuvěřitelný."
Info 04. 08. 17:46 RZ 18 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "This is a little dissapointed, we could get more. Problem was at the beginning of the rally, when we had no right setup." / ""Je to trochu zklamání, molo to být lepší. Problém byl na začátku rally, kde jsme hledali správné nastavení."
Info 04. 08. 17:43 RZ 18 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "It was cleaner, but I brake too early one corner before finish. No big mistakes. Jari is on the podium anyway, it is important." / "Bylo to čistější, ale v jedné ze zatáček před cílem jsem šel brzo na brzdy. Bez větších chyb. Jari je každopádně na bedně, to je důležité."
Info 04. 08. 17:40 RZ 18 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "OK, I should be happy. It was long rally with many difficult stages. Fifth position is not too bad, good experience." / "OK, měl bych být spokojený. Byla to dlouhá rally se spoustou těžkých zkoušek. Páté místo není špatné, dobrá zkušenost."
Info 04. 08. 17:37 RZ 18 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Roads very fast here and I had no confidence. We worked on setup, changed pacenotes on many places. Good experience, positive." / "Tratě jsou tu hodně rychlé a neměl jsem jisdtotu. Pracovali jsme na nastavení, na mnoha místech měnili rozpis. dobrá zkušenost, pozitivní."
Info 04. 08. 17:34 RZ 18 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 17) "I managed to keep Prokop behind, it was very close. It was really good weekend." / "Zvládl jsem udržet Prokopa za sebou, bylo to hodně těsné. Byl to opravdu dobrý víkend."
Info 04. 08. 17:31 RZ 18 wrc RANTANEN M. / LUKKA M. (st. č. 18) "It's seventh place, but I had fifth :-) I enjoyed this stage." / "Je to sedmé místo, ale byl jsem i pátý :-) Tahle zkouška se mi líbila."
Info 04. 08. 17:28 RZ 18 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 15) "Last stages were very good. Rally was not so good, we weren't able to match the pace with other guys. Hope Germany will be better." / "Poslední rychlostní zkoušky byly dobré. Rally pro nás tak dobrá nebyla, nebyli jsme schopni držet krok s ostatními kluky. Doufám, že v Německu to bude lepší.""
Info 04. 08. 17:25 RZ 18 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "It was good weekend for us. Good for the future." / "Byl to pro nás dobrý víkend. Dobrý pro budoucnost."
Info 04. 08. 17:22 RZ 18 wrc LINDHOLM S. / HANTUNEN T. (st. č. 19) "We finished so I'm very happy." / "Jsem v cíli, takže jsem moc šťastný."
Info 04. 08. 17:18 RZ 18 M wrc ATKINSON C. / PRÉVOT S. (st. č. 7) "So much fun to drive, although I was not on the limit." / "Jízda byla velká zábava, i když jsem nebyl na limitu."
Info 04. 08. 17:16 RZ 18 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Good we finish this rally, we get experience for future." / "Dobře, že jsme tuhle rally dokončili, získali jsme důležité zkušenosti do budoucnosti."
Info 04. 08. 17:00 RZ 18 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally rádiu od iRally!
Info 04. 08. 15:43 RZ 17 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 21) "Very difficult stage. We correct pacenotes for next year, but we enjoyed it." / "Moc těžká zkouška. Opravovali jsme rozpis na příští rok, ale užívali jsme si to."
Info 04. 08. 15:39 RZ 17 2 KRUUDA K. / JÄRVEOJA M. (st. č. 54) "You are the rally driver if you finish this stage." / "Pokud dokončíte tuhle zkoušku, jste rally pilot."
Info 04. 08. 15:38 RZ 17 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "Very sorry for Breen, he rolled. But they are OK." / "Je mi líto Breena, šel přes střechu. Ale jsou OK."
Info 04. 08. 15:35 RZ 17 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 20) "Not so easy. I had some problems, I had to cool little bit and correct my notes." / "Není to snadné. Měl jsem nějaké problémy, musel jsem se trochu zklidnit a opravit rozpis."
Odstup 04. 08. 15:32 RZ 17 S 2 BREEN C. / NAGLE P. (st. č. 32) Rolled in high speed / Šel přes střechu ve velké rychlosti
Info 04. 08. 15:30 RZ 17 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "We had good jump, into the ditch. I had to correct my notes. But this is excitement like no other stage in Finland." / "Dobře jsme si skočili, do příkopu. Musel jsem si opravit rozpis. Ale tohle je takové vzrůšo, jako žádná jiná zkouška ve Finsku."
Info 04. 08. 15:28 RZ 17 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "It's very loose stage. It's OK, but I think to be much faster." / "Je to hodně na sypké šotolině. Je to OK, ale myslel jsem, že budu o dost rychlejší."
Info 04. 08. 15:26 RZ 17 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "Car is working. But one more stage to go, we try to little bit change the car." / "Auto funguje. Ale ještě jedna zkouška, zkusíme ho trochu přenastavit."
Info 04. 08. 15:24 RZ 17 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Really crazy stage. Unbeliavable. I try to do really easy." / "Opravdu šílená zkouška. Neuvěřitelné. Snažil jsemse jet fakt v klidu."
Info 04. 08. 15:22 RZ 17 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 17) "Not good. It was unbeliavable slippery from the beginning, I had no grip." / "Nic moc. Ze začátku to hrozně klouzalo, neměl jsem žádnou přilnavost."
Info 04. 08. 15:20 RZ 17 wrc RANTANEN M. / LUKKA M. (st. č. 18) "I'm happy about the time, but I had big moment after start, I hit something by rear tyre." / "Jsem spokojený s časem, ale měl jsem po startu pěknou krizi, něco jsem trefil zadním kolem."
Info 04. 08. 15:10 RZ 17 Delay between Prokop and Rantanen as Tahko's car should be moved out of the road / Pauza mezi Prokopem a Rantanenem kvůli odklízení Tahkova auta z trati
Info 04. 08. 15:08 RZ 17 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 15) "I can't say how hard it was. So much. In the pacenotes I lost crest and the I jumped as never before. I had luck, car is one piece. Crazy fast stage." / "Nedokážu popsat, jak moc je to těžké. Hrozně. Vypadnul mi z rozpisu horizont a skočil jsem jako nikdy předtím. Měl jsem kliku, auto zůstalo v jednom kuse. Šíleně rychlá zkouška."
Info 04. 08. 15:06 RZ 17 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "Very difficult stage. May pacenotes were not good, I lost the confidence. Very nice stage, but so difficult." / "Hodně těžká zkouška. Neměl jsem dobrý rozpis a ztratil jistotu. moc pěkná zkouška, ale hrozně těžká."
Info 04. 08. 15:04 RZ 17 wrc LINDHOLM S. / HANTUNEN T. (st. č. 19) "On this stage the car jumping everywhere. When you finish this stage, you happy." / "Na téhle zkoušce skáče auto všude. Když ji dojedete, jste šťastní."
Info 04. 08. 15:00 RZ 17 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "Not so bad. Unfortunatelly we had some dust from Paolo. Fantastic stage." / "Nebylo to zlé. Bohužel se nám trochu prášilo za Paolem. Fantastická zkouška."
Info 04. 08. 14:59 RZ 17 wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "For me is this special stage like Col de Turini. Really tricky stage." / "Pro mě je tahle zkouška jako Col de Turini. Opravdu zrádná zkouška."
Info 04. 08. 14:56 RZ 17 M wrc ATKINSON C. / PRÉVOT S. (st. č. 7) "Most tricky, so loose. But good fun." / "Nejzrádnější zkouška, hodně jemné šotoliny. Ale dobrá zábava."
Info 04. 08. 14:54 RZ 17 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Small mistake again, but nothing special. Good, but long stage." / "Zase malá chyba, ale nic zvláštního. Dobrá, ale dlouhá zkouška"
Odstup 04. 08. 14:53 RZ 17 wrc TAHKO R. / SOININEN M. (st. č. 53) Crashed, crew OK / Havárie, posádka OK
Info 04. 08. 14:37 RZ 17 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally rádiu od iRally!
Info 04. 08. 12:04 RZ 16 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "Think driveshaft is broken." / "Asi nám praskla poloosa."
Info 04. 08. 12:01 RZ 16 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 20) "Very good. Now looking forward to Ouninpohja." / "Moc dobré. Teď se těším na Ouninpohju."
Info 04. 08. 12:00 RZ 16 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We will see, but we want to keep this position." / "Uvidíme, ale chceme si udržet tuhle pozici."
Info 04. 08. 11:58 RZ 16 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "I will try untill the end. I wanna win this rally." / "Budu to zkoušet až do konce. Chci vyhrát tuhle rally."
Info 04. 08. 11:56 RZ 16 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "I have good feeling, but it was very bad stage. I have to concentrate to Ouninpohja." / "Mám dobrý pocit, ale byla to moc špatná zkouška. Musím se soustředit na Ouninpohju."
Info 04. 08. 11:54 RZ 16 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "Still 60 kms left, something can happens, I like this stage." / "Pořád ješt zbývá okolo 60 km, něco se může stát. Mám tu zkoušku rád."
Info 04. 08. 11:52 RZ 16 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "Think it's broken propshaft or something. Vibrations coming from the car." / "Asi nám praskl kardan nebo něco. Z auta jsou vibrace."
Info 04. 08. 11:50 RZ 16 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "I'm loosing time at the beginnig of the stage, but rest is good." / "Ztrácím na začátku zkoušky, ale zbytek je dobrý."
Info 04. 08. 11:48 RZ 16 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 17) "I try, but Matts is fast too." / "Snažím se, ale Matts je taky rychlý."
Info 04. 08. 11:46 RZ 16 wrc RANTANEN M. / LUKKA M. (st. č. 18) "Still long way to go, two really difficult stages." / "Ještě pořád je to daleko do cíle, dvě opravdu těžké zkoušky."
Info 04. 08. 11:42 RZ 16 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 15) "I did few mistakes in fast section, rest was good. Nice stage with long jumps." / "V rychlém jsem udělal pár chyb, zbytek byl dobrý. Pěkná zkouška s dlouhými skoky."
Info 04. 08. 11:39 RZ 16 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "Still not pushing too much." / "Stále moc netlačíme."
Info 04. 08. 11:37 RZ 16 wrc LINDHOLM S. / HANTUNEN T. (st. č. 19) "I'm not battling. I'm too old to go fast :-)" / "Nebojuji. Jsem moc starý na to, abych jel rychle :-)"
Info 04. 08. 11:35 RZ 16 wrc TAHKO R. / SOININEN M. (st. č. 53) "Really clean run, superhappy with our pace." / "Opravdu čistá jízda, maximální spokojenost s naším tempem."
Info 04. 08. 11:33 RZ 16 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "One long corner before end, car went into ditch and we broke arm or something." / "V jedné dlouhé zatáčce před koncem šlo auto do příkopu a ohnuli jsme rameno nebo něco."
Info 04. 08. 11:31 RZ 16 wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "We should be very careful in some corners, because stones." / "V některých zatáčkách jsme si museli dávat pozor na kameny."
Info 04. 08. 11:28 RZ 16 M wrc ATKINSON C. / PRÉVOT S. (st. č. 7) "No big risk." / "Žádné riskování."
Info 04. 08. 11:26 RZ 16 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Not so good, lot of jumps." / "Nic moc, spousta skoků."
Odstup 04. 08. 11:07 RZ 15 5 TAYLOR M. / MARSHALL S. (st. č. 82) Engine problem after SS 15 / Problémy s motorem po RZ 15
Info 04. 08. 11:06 RZ 15 S 2 LAPPI E. / FERM J. (st. č. 49) "Few corners in quite rough conditions, but rest OK." / "Pár zatáček je fakt rozbitých, ale jinak OK."
Info 04. 08. 11:05 RZ 15 S 2 SALO J. / SALMINEN M. (st. č. 34) "Think we have puncture or something, we hit stone." / "Myslím, že máme defekt nebo něco, trefili jsme kámen."
Info 04. 08. 11:04 RZ 15 2 KRUUDA K. / JÄRVEOJA M. (st. č. 54) "Time is so bad, but I didn't make mistake. I don't understand." / "Čas je moc špatný, ale nechyboval jsem. Nechápu to."
Info 04. 08. 11:03 RZ 15 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "It's difficult, but we have the pace. We will see." / "Je to těžké, ale udržujeme tempo. Uvidíme."
Info 04. 08. 11:02 RZ 15 S 2 BREEN C. / NAGLE P. (st. č. 32) "Just stay on the same pace, I have to be very clever. So much ruts." / "Udržuji stejné tempo, musím přemýšlet. Hodně kolejí."
Info 04. 08. 11:00 RZ 15 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 20) "Not bad, but narrow part was rough. I was careful there." / "Nebylo to zlé, ale prostředek byl rozbitý. Jel jsem tam opatrně."
Info 04. 08. 10:59 RZ 15 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Very well, pushing very hard. Again little bit of time to Mikko, it's goal." / "Moc dobré, hodně tlačíme. Zase jsme trochu najeli na Mikka, to je cíl."
Info 04. 08. 10:57 RZ 15 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "Thik we loose little bit to Sebastien, but not too much." / "Myslím, že jsme na Sebastiena trochu ztratili."
Info 04. 08. 10:55 RZ 15 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "Good stage. We try to keep little bit pressure on." / "Dobrá zkouška. Snažíme se trochu udržovat tlak."
Info 04. 08. 10:53 RZ 15 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "It very rough." / "Je to hodně rozbité."
Info 04. 08. 10:51 RZ 15 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "We are trying setup, not possible to catch guys in the front." / "Hrajeme si s nastavením, není možné dohnat kluky před námi."
Info 04. 08. 10:49 RZ 15 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Some places are quite rough." / "Občas je to opravdu hodně rozbité."
Info 04. 08. 10:47 RZ 15 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 17) FL tyre puncture "Think I run with that ten kms. Some rock in the line, very unhappy." / defekt LP pneu "jel jsem na tom asi 10 km. Nějaký kámen ve stopě, velká smůla."
Info 04. 08. 10:44 RZ 15 wrc RANTANEN M. / LUKKA M. (st. č. 18) "It was better than first one. Few places too wide." / "Bylo to lepší než napoprvé. Na pár místech jsem byl trochu široký."
Info 04. 08. 10:42 RZ 15 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 15) "Car is very good. I enjoyed this stage, I do my best. Very good stage." / "Auto je moc dobré. Užíval jsem si tuhle zkoušku, dělal jsem co můžu. Moc dobrá zkouška."
Info 04. 08. 10:38 RZ 15 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "I stalled engine for few seconds." / "Na pár vteřin mi zhasnul motor."
Info 04. 08. 10:34 RZ 15 wrc TAHKO R. / SOININEN M. (st. č. 53) "It's really tricky. I want to catch few seconds, but not easy. Deep ruts." / "Je to opravdu zrádné. Chtěl jsem najet pár vteřin, ale není to lehké. Hluboké koleje."
Info 04. 08. 10:32 RZ 15 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "Setup is coming better, confidence growing up. We are improving." / "Nastavení auta je lepší, jistota roste. Zlepšujeme se."
Info 04. 08. 10:31 RZ 15 wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "We know the road little bit better, I tried to be bit more agressive." / "Už známe trať trochu lépe, snažil jsem se být trochu agresivnější."
Info 04. 08. 10:28 RZ 15 M wrc ATKINSON C. / PRÉVOT S. (st. č. 7) "Nothing crazy at all, bit slide." / "Žádné bláznění, trochu klouzání."
Info 04. 08. 10:26 RZ 15 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Everything is fine, no problem." / "Všechno v pohodě, žádný problém."
Info 04. 08. 10:18 RZ 15 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally rádiu od iRally!
Info 04. 08. 08:47 RZ 14 S 2 SALO J. / SALMINEN M. (st. č. 34) "We need to change rear wheel. I was bit wide in one corner and hit stone." / "Museli jsme vyměnit zadní kolo. V jedné zatáčce jsem byl širší a trefil kámen."
Info 04. 08. 08:46 RZ 14 3 NIKARA J. / NIKARA P. (st. č. 51) "Time was very good. Quite clean run. Stages are in very good conditions now." / "Moc dobrý čas. Opravdu čistá jízda. Zkoušky jsou teď v moc dobrém stavu."
Info 04. 08. 08:45 RZ 14 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 21) "Getting experience. Clean run." / Získáváme zkušenosti. Čistá jízda."
Info 04. 08. 08:44 RZ 14 S 2 LAPPI E. / FERM J. (st. č. 49) "I slept well. New day." / "Dobře jsem se vyspal. Je to nový den."
Info 04. 08. 08:42 RZ 14 2 KRUUDA K. / JÄRVEOJA M. (st. č. 54) "Today is quite good. I like this stage." / "Dnes je to fakt dobré. Tahle zkouška se mi líbí."
Info 04. 08. 08:41 RZ 14 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "Now we enjoy it. But still way to go. Car is great." / "Teď si to užíváme. Ale do cíle je pořád daleko. Auto je skvělé."
Info 04. 08. 08:40 RZ 14 S 2 BREEN C. / NAGLE P. (st. č. 32) "Building my confidence. Not too bad." / "Získávám sebejistotu. Není to špatné."
Info 04. 08. 08:39 RZ 14 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 20) "We just take the pleasure of driving here in Finland. Jump was quite OK, no problem." / "Jen si užíváme jízdu tady ve Finsku. Skok byl v pohodě, žádný problém."
Info 04. 08. 08:38 RZ 14 S 2 SALO J. / SALMINEN M. (st. č. 34) Reported stopped / Stojí
Info 04. 08. 08:37 RZ 14 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I enjoy it. I had a confidence. But I think we had puncture in the middle of the stage, but then it dissapeared." / "Užívám si to. Mám jistotu. Ale v polovině zkoušky jsem myslel, že máme defekt, ale pak to přešlo."
Info 04. 08. 08:35 RZ 14 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "Seb is coming really fast, we will see." / "Seb jede hodně rychle, uvidíme."
Info 04. 08. 08:33 RZ 14 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "I've been really driving. But I can't push more." / "Opravdu jedu jak se má. Ale víc už to nejde."
Info 04. 08. 08:31 RZ 14 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "Not bad. Very tricky stage, I was careful over big jump." / "Nebylo to špatné. Hodně zrádná zkouška, přes ten velký skok jsem jel opatrně."
Info 04. 08. 08:29 RZ 14 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "Not so bad. Big surprised over the jump, big moment there." / "Nebylo to zlé. Velké překvapení na skoku, měli jsme tam pěknou krizi."
Info 04. 08. 08:27 RZ 14 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "I would like to do better. But quite pleased, no mistakes." / "Chtěl bych být trochu lepší. Ale jsem spokojený, bez chyb."
Info 04. 08. 08:25 RZ 14 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 17) "Now it's much better. I did some changes with setup." / "Teď to bylo mnohem lepší. Udělal jsem nějaké změny v nastavení."
Info 04. 08. 08:23 RZ 14 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 17) "We had quite a big jump, it was really nice." / "Opravdu pěkně jsme si skočili, bylo to fakt dobré."
Info 04. 08. 08:21 RZ 14 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 15) "Much better today. I did few mistakes in this stage. Ken Block crashed, but they OK. He jumped too much." / "Dnes je to o moc lepší. Na téhle zkoušce jsem udělal pár chyb. Ken Block havaroval, ale jsou OK. Hodně skočil."
Info 04. 08. 08:17 RZ 14 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "I drive very slowly now, try to be careful in some corners." / "Jedu teď hodně pomalu, v některých zatáčkách se snažím být opatrný."
Info 04. 08. 08:15 RZ 14 wrc LINDHOLM S. / HANTUNEN T. (st. č. 19) "We had rear puncture on this stage, but incredible how the tyre performs." / "Měli jsme defekt na zadním kole, ale neuvěřitelné, jak to fungovalo."
Info 04. 08. 08:15 RZ 14 wrc LINDHOLM S. / HANTUNEN T. (st. č. 19) "We had rear puncture on this stage, but incredible how the tyre performs." / "Měli jsme defekt na zadním kole, ale neuvěřitelné, jak to fungovalo."
Info 04. 08. 08:13 RZ 14 wrc TAHKO R. / SOININEN M. (st. č. 53) "This one was OK, although time is not good. We have to do something." / "Tahle byla OK, i když čas není dobrý. Musíme něco vymyslet."
Odstup 04. 08. 08:12 RZ 14 wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) Crashed after jump, crew OK / Havaroval po skoku, posádka OK
Info 04. 08. 08:11 RZ 14 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "Think we found some different speed and car has more traction. We start understand better." / "Myslím, že jsme našli jinou rychlost a máme větší trakci. Začínáme tomu lépe rozumět."
Info 04. 08. 08:10 RZ 14 wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "Not easy." / "Není to lehké."
Info 04. 08. 08:07 RZ 14 M wrc ATKINSON C. / PRÉVOT S. (st. č. 7) "I'm still on the road and hope on afternoon it will be quicker." / "Jsme pořád na trati a věřím, že odpoledne to bude rychlejší."
Info 04. 08. 08:05 RZ 14 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "I have problem with backbone so we took it easy." / "Mám problém s páteří, takže jsme jeli v klidu."
Info 04. 08. 07:44 RZ 13 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 21) "I struggled between the gears. Something with the gearcuts. Stage was quite tricky." / "Měl jsem potíže s řazením. Něco s odpojovačem převodovky. Zkouška byla opravdu zrádná."
Info 04. 08. 07:43 RZ 13 S 2 LAPPI E. / FERM J. (st. č. 49) "We try to set good stage times and stay on the road." / "Snažíme se zajíždět dobré časy a udržet se na trati."
Info 04. 08. 07:42 RZ 13 S 2 SALO J. / SALMINEN M. (st. č. 34) "One corner I made mistake, almost stopped." / "V jedné zatáčce jsem udělal chybu, málem jsem zůstal stát."
Info 04. 08. 07:41 RZ 13 2 KRUUDA K. / JÄRVEOJA M. (st. č. 54) "I missed to junctions, it was too slippery. I didn't feel good." / "Minul jsem dvě odbočky, moc to klouzalo. Neměl jsem dobrý pocit."
Info 04. 08. 07:40 RZ 13 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "Everything is OK. I'm focused on championship, but no one want loose in Finland." / "Všechno je OK. Pro mě je cílem náš šampionát, ale ve Finsku nikdo nechce prohrát."
Info 04. 08. 07:39 RZ 13 S 2 BREEN C. / NAGLE P. (st. č. 32) "Today is more important. Try to have no moment, keep on pushing." / "Dnešek je hodně důležitý. Zkusím jet bez chyb a tlačit."
Info 04. 08. 07:38 RZ 13 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 20) "Not so much pressure to us, so now we just driving." / "Už nejsme pod takovým tlakem, takže teď jedeme v klidu."
Info 04. 08. 07:36 RZ 13 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Car i s good. I'm pushing hard also. Bit surprised by the time." / "Auto je dobré. I já jedu naplno. Čas je pro mě trochu překvapením."
Info 04. 08. 07:34 RZ 13 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) wheel full of wood, no puncture "Km after start I hit the rock by rear left and had the puncture." / kolo plné dřeva, bez defektu "Kilometr po startu jsem trefil zadkem kámen a udělal defekt."
Info 04. 08. 07:32 RZ 13 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "I'm relaxed this morning. Car is working good and I like this Surkee stage." / "Dnes ráno jsem v pohodě. Auto funguje dobře a zkoušku Surkee mám rád."
Info 04. 08. 07:30 RZ 13 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "It's OK, but car is not work as I hoped. We have to change setup." / "Je to OK, ale auto nefunguje jak jsem doufal. Musíme upravit nastavení."
Info 04. 08. 07:28 RZ 13 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "I'm trying bit harder. But this stage is quite narrow and tricky." / "Víc se snažím. Ale tahle zkouška je opravdu úzká a zrádná."
Info 04. 08. 07:28 RZ 13 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "Not so bad. Difficult start into day, some places bit damp. But no problems." / "Nebylo to zlé. Náročný start dne, místy to bylo trochu vlhké. Ale bez problémů."
Info 04. 08. 07:26 RZ 13 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 17) "Our tyre compound is bit harder so we had no such good grip like Michelin." / "Směs našich pneumatik je trochu tvrdší, takže jsme neměli tak dobrou přilnavost jako na Michelinech."
Info 04. 08. 07:24 RZ 13 wrc RANTANEN M. / LUKKA M. (st. č. 18) "Not so well. On small road we had some slide." / "Nic moc. Na úzké cestě nám to nějak uklouzlo."
Info 04. 08. 07:22 RZ 13 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 15) "It's completely different on the road, as I see the lines. Also traction is good." / "Je to úplně jiné, protože vidím stopy. Taky trakce je dobrá."
Info 04. 08. 07:20 RZ 13 wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) damage on the front "I was bit off in the last corner. Cutted too much and spun. I pushed hard." / poškozený předek auta "Byl jsem trochu venku v poslední zatáčce. Moc jsem to řezal a udělal hodiny. Šel jsem do toho."
Info 04. 08. 07:18 RZ 13 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "Now more difficult to find the rhythm." / "Teď je mnohem těžší chytit rytmus."
Info 04. 08. 07:16 RZ 13 wrc LINDHOLM S. / HANTUNEN T. (st. č. 19) Lost bumper "Maybe we touch some pole." / Ztratil nárazník "Možná jsme chytli o nějaký sloupek."
Info 04. 08. 07:14 RZ 13 wrc TAHKO R. / SOININEN M. (st. č. 53) "I missed one junction. I didn't recognized the pacenotes and braked late." / "Minul jsem odbočku. Nerozuměl jsem rozpisu a šel pozdě na brzdy."
Info 04. 08. 07:12 RZ 13 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "It started well. No problems, no mistakes. Little bit more traction." / "Začalo to dobře. Bez potíží, bez chyb. Trakce je trošku lepší."
Info 04. 08. 07:10 RZ 13 wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "Nice stage. Today we focused to finish rally." / "Pěkná zkouška. Dnes se soustředíme na dojetí."
Info 04. 08. 07:08 RZ 13 M wrc ATKINSON C. / PRÉVOT S. (st. č. 7) "I had some problem with pacenotes." / "Měl jsem problém s rozpisem."
Info 04. 08. 07:06 RZ 13 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "I missed the junction." / "Minul jsem dobočení."
Info 04. 08. 06:56 RZ 13 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally rádiu od iRally!
Odstup 03. 08. 18:10 RZ 11 6 KOČI M. / ZÁMEČNÍK L. (st. č. 79) Accident / Havárie
Info 03. 08. 18:02 RZ 11 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "We just missed the junction." / "Minuli jsme odbočku."
Info 03. 08. 17:58 RZ 11 S 2 SALO J. / SALMINEN M. (st. č. 34) "I'm happy." / "Jsem spokojený."
Info 03. 08. 17:57 RZ 11 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "Now we tried to play safe." / "Teď jsme se snažili jet na jistotu."
Info 03. 08. 17:56 RZ 11 S 2 BREEN C. / NAGLE P. (st. č. 32) "I want do best I can do this weekend." / "Chci tento víkend odvést to nejlepší co umím."
Info 03. 08. 17:55 RZ 11 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 21) "OK, we getting through." / "OK, projíždíme to."
Info 03. 08. 17:54 RZ 11 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 20) "Neuville - they OK, went off into slow corner. I have broken suspension for two stages, just to finish." / "Neuville - jsou OK, vypadli v pomalé zatáčce. Jedu dvě vložky s poškozeným zavěšením, jen dojet."
Odstup 03. 08. 17:51 RZ 11 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) Rolled, crew OK / Havárie, posádka OK
Info 03. 08. 17:50 RZ 11 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "Car feels better now, but not on hundred per cent." / "Auto je teď lepší, ale ne na sto procent."
Info 03. 08. 17:48 RZ 11 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "I'm very happy, but had problem with gear lever in stage." / "Jsem moc spokojený, ale na vložce jsem měl problém s řadičkou."
Info 03. 08. 17:46 RZ 11 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "It's OK. Still one day to go. That's proper rally." / "Je to OK. Ještě jeden den do konce. Tohle je ta správná rally."
Info 03. 08. 17:44 RZ 11 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "I was happy with my driving, only one mistake. Nothing else I can do. It's like finish of the rally if he will manage same speed tomorrow." / "Spokojenost s mojí jízdou, jen jedna chyba. víc nemůžu udělat. Je to jako by bylo konec rally, pokud Seb pojede takhle rychle i zítra."
Info 03. 08. 17:42 RZ 11 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I was really pushing hard. Missed junction, but lost only 1-2 seconds. Long day tomorrow, we'll see." / "Opravdu hodně jsem tlačil. netrefil jsem odbočení, ale ztratil jsem jen 1-2 sekundy. Zítřek bude dlouhý, uvidíme."
Info 03. 08. 17:40 RZ 11 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "It's difficult, I really need the confidence. Also we had a puncture." / "Je to těžké, opravdu potřebuji jistotu. Taky jsme měli ten defekt."
Info 03. 08. 17:38 RZ 11 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 17) "Lot better than on the morning, but engine starts cut again. Misfire again." / "O hodně lepší než ráno, ale motor zase začal vynechávat. Zase zapalování."
Info 03. 08. 17:36 RZ 11 wrc RANTANEN M. / LUKKA M. (st. č. 18) "We tried to push, but time is still not good. Maybe I did mistakes in last section." / "Snažili jsme se zabrat, ale čas pořád není dobrý. Možná jsem chyboval v poslední části."
Info 03. 08. 17:34 RZ 11 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 15) "Really good stage, we were trying go fast as possible. We had some misfire and strange noise from engine. But maybe due stage conditions." / "Opravdu dobrá zkouška, snažili jsme se jet tak rychle, jak to jen šlo. Měli jsme problémy se zapalováním válců a z motoru šel divný hluk. Ale možná to bylo kvůli podmínkám na trati."
Info 03. 08. 17:32 RZ 11 wrc TAHKO R. / SOININEN M. (st. č. 53) "It's improving a lot. But we did spin, 15 seconds maybe." / "Hodně se zlepšujeme. Ale dělali jsme hodiny, možná 15 vteřin."
Info 03. 08. 17:30 RZ 11 wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "I'm building confidence in my notes. I wished to have more speed on the afternoon." / "Více věřím mému rozpisu. Odpoledne jsem si přál jet rychleji."
Info 03. 08. 17:28 RZ 11 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "We are changing clicks, car improving little bit. Now we have more traction as road is clean." / "Trochu překlikáváme tlumiče, auto se trochu zlepšuje. Trať je čistší a máme teď lepší trakci."
Info 03. 08. 17:26 RZ 11 wrc LINDHOLM S. / HANTUNEN T. (st. č. 19) engine problem / problém s motorem
Info 03. 08. 17:12 RZ 11 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally rádiu od iRally!
Info 03. 08. 16:48 RZ 10 2 KRUUDA K. / JÄRVEOJA M. (st. č. 54) "Afternoon is much better, I'm finding myself. Road is very rough, but grip is good." / "Odpoledne je mnohem lepší, začínám se nacházet. Trať je hodně rozbitá, ale přilnavost je dobré."
Info 03. 08. 16:47 RZ 10 3 KETOMÄKI J. / RISBERG K. (st. č. 52) "I'm feeling better, but we have central differential problem." / "Je mi lépe, ale máme potíže se středovým diferenciálem."
Info 03. 08. 16:46 RZ 10 3 NIKARA J. / NIKARA P. (st. č. 51) "Everything is fine, no problems. Bit rough, next stage will be difficult." / "Vše v pohodě, bez potíží. Je to trochu rozbité, příští test bude těžký."
Info 03. 08. 16:44 RZ 10 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 21) "My car suddenly stoped, then working and again for whole stage. We have to fix it, we need experience." / "Auto se zničeho nic tzastavilo, pak jelo a pořád dokola. Musíme to opravit, potřebujeme zkušenosti."
Odstup 03. 08. 16:43 RZ 10 S 2 LAPPI E. / FERM J. (st. č. 49) "We lost powersteering in last stage. Now landed after the jump and I can't do anything. I just drive to service straight away." / "Na poslední zkoušce jsme přišli o posilovač řízení. Teď jsme si skočili a po dopadu se nedalo nic dělat. Pojedu rovnou do servisu."
Info 03. 08. 16:41 RZ 10 S 2 OLEKSOWICZ M. / OBREBOWSKI A. (st. č. 35) "Stage is really destroyed, we passed few cars." / "Zkouška je opravdu rozbitá, předjeli jsme pár aut."
Info 03. 08. 16:39 RZ 10 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Just checking our pacenotes for future. Very carefuly over crests and jumps. Just learning." / "Jen kontrolujeme rozpis pro příští použití. Opatrně přes horizonty a skoky. jen se učím."
Info 03. 08. 16:38 RZ 10 S 2 LAPPI E. / FERM J. (st. č. 49) Stopped, continue / stál, pokračuje
Info 03. 08. 16:36 RZ 10 S 2 SALO J. / SALMINEN M. (st. č. 34) "Some rough places, but it's OK." / "Občas je to rozbité, ale je to OK."
Info 03. 08. 16:35 RZ 10 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "Pretty good, big cautious some places, big rocks." / "Fakt dobré, místy hodně opatrné, velké kameny."
Info 03. 08. 16:34 RZ 10 S 2 BREEN C. / NAGLE P. (st. č. 32) "Difficult to predict where it will be rough and where not." / "Těžko se odhaduje kde to bude rozbité a kde ne."
Info 03. 08. 16:32 RZ 10 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 20) "We have broken suspension on the front right. This one was not so rough." / "Máme poškozené pravé přední zavěšení. Tahle zkouška nebyla tak rozbitá."
Info 03. 08. 16:30 RZ 10 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "We had good run, I pushed very hard." / "Zajeli jsme dobře, šel jsem do toho naplno."
Info 03. 08. 16:29 RZ 10 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 21) Reported stopped / Stojí
Info 03. 08. 16:28 RZ 10 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "We had some really bad noise from back of the car. Car was feeling strange." / "Z auta šly zezadu hodně špatné zvuky. Chovalo se divně."
Info 03. 08. 16:26 RZ 10 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "I enjoyed the stage, but ... I was hoping to take a little bit. No problems at all." / "Tahle zkouška se mi líbila, ale ... doufal jsem, že to bude trochu lepší. Bez problémů."
Info 03. 08. 16:24 RZ 10 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "It was better than this mornig, we lost just bit to Seb. It's more exciting. Every tenth of second counts now." / "Bylo to lepší než ráno, ztratili jsme na Seba jen minimálně. Je to mnohem vzrušující. Teď se počítá každá desetina."
Info 03. 08. 16:22 RZ 10 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "Seb is amazing driving at the moment. I lost one second again, I don't know where he get that time." / "Seb teď jede úžasně. Zase jsem ztratil vteřinu, nevím, kde to najel."
Info 03. 08. 16:20 RZ 10 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Grip is OK, but stage is quite rough. Some places big ruts, I have to be careful." / "Přilnavost je OK, ale zkouška je rozbitá. Místy jsou velké koleje, musím být opatrný."
Info 03. 08. 16:18 RZ 10 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "We had slow puncture on lost one, now without spare. Just going." / "Na poslední zkoušce jsme měli pomalý defekt, teď jsme bez rezervy. Jen jedeme."
Info 03. 08. 16:16 RZ 10 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 17) "Now it was perfect, right rally driving. I made small changes with setup and it works very well." / "Teď to bylo perfektní, opravdová rally jízda. Udělal jsem malou změnu v nastavení a funguje to moc dobře."
Info 03. 08. 16:14 RZ 10 wrc RANTANEN M. / LUKKA M. (st. č. 18) "Quite happy, but I'm really careful as there is lot of stones." / "Fakt spokojenost, ale opravdu jedu opatrně, protože je tam hodně kamení."
Info 03. 08. 16:12 RZ 10 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 15) "It's rough, so not improving too much." / "Je to rozbité, tak se tak moc nezlepšujeme."
Info 03. 08. 16:10 RZ 10 wrc TAHKO R. / SOININEN M. (st. č. 53) "We were quite steady to have not another puncture." / "Jeli jsme naprosto v klidu, abysme neudělali další defekt."
Info 03. 08. 16:08 RZ 10 wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "Amazing. Most amazing roads in my life." / "Úžasné. Nejúžasnější tratě mého života."
Info 03. 08. 16:06 RZ 10 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "We made some clicks on dampers. Nobre went off in strange place, don't know what happened." / "Trochu jsme překlikali tlumiče. Nobre šel z trati v divném místě, nevím co se stalo."
Info 03. 08. 16:02 RZ 10 wrc LINDHOLM S. / HANTUNEN T. (st. č. 19) "I'm surprised the conditions not so bad, no drama." / "Jsem překvapený, podmínky nebyly tak špatné, žádné drama."
Info 03. 08. 15:58 RZ 10 wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) Went off / Mimo trať
Odstup 03. 08. 15:49 RZ 9 M wrc ATKINSON C. / PRÉVOT S. (st. č. 7) FR suspension damage "There was big rock in rut, in the middle of the road." / poškozený závěs PP kola "V koleji byl velký kámen, přímo uprostřed cesty."
Info 03. 08. 15:48 RZ 9 S 2 SALO J. / SALMINEN M. (st. č. 34) "It's going quite well, no problem." / "Jde to opravdu dobře, žádný problém."
Info 03. 08. 15:46 RZ 9 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "We changed rear springs. But can't keep the same pace." / "Vyměnili jsme zadní pružiny. Ale nedokážu jet stejné tempo."
Info 03. 08. 15:45 RZ 9 S 2 BREEN C. / NAGLE P. (st. č. 32) "I'm making bit progress, beautiful feeling in the car. Speechless." / "Trochu se zlepšuji, nádherný pocit být v autě. Nemám slov."
Info 03. 08. 15:44 RZ 9 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 21) "We did some changes on the car. Bit stiffer." / "Udělali jsme pár změn na autě. Přitvrdili jsme ho."
Info 03. 08. 15:43 RZ 9 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 20) "For sure, it's more destroyed, more tricky." / "Určitě je to víc rozbité a zrádnější."
Info 03. 08. 15:42 RZ 9 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "I did very good run, but at the end we had lot of noise in the car, hard to hear pacenotes." / "Zajel jsem moc dobře, ale ke konci jsme měli velký hluk v autě, skoro jsem neslyšel rozpis."
Info 03. 08. 15:40 RZ 9 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "Very rough. I had to be very careful. I'm little bit dissapointed by myself." / "Moc rozbité. Musel jsem být hodně opatrný. Jsem trochu zklamaný sám ze sebe."
Info 03. 08. 15:38 RZ 9 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "I made mistake on the rocks. Some bad places." / "Udělal jsem chybu na kamení. Místy je to špatné."
Info 03. 08. 15:36 RZ 9 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "Good. I had to push really hard. It's quite rocky." / "Dobré. Musel jsem do toho jít opravdu naplno. Je to hodně kamenité."
Info 03. 08. 15:34 RZ 9 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "I'm happy with the car, but road is in bad conditions. Some noises coming from the car." / "Jsem spokojený s autem, ale trať je ve špatném stavu. Z auta jdou nějaké zvuky."
Info 03. 08. 15:32 RZ 9 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Car is good, but stage start to be rough. Big stones, easy to made puncture. Sometimes car went on brakes out of the line." / "Auto je dobré, ale trať začíná být rozbitá. Velké kameny, lehko se dá udělat defekt. Na brzdách šlo auto občas mimo stopu."
Info 03. 08. 15:30 RZ 9 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Sometimes I have feeling I can go faster, but I don't know. It's about proper speed." / "Občas mi přijde, že bych mohl jet rychleji, ale nevím. Je to o správné rychlosti."
Info 03. 08. 15:28 RZ 9 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 17) "Car is working, very good fun. It was some error in ECU." / "Auto funguje, teď je to dobrá zábava. Byla to nějaká chyba v řídící jednotce."
Info 03. 08. 15:26 RZ 9 wrc RANTANEN M. / LUKKA M. (st. č. 18) "I made few mistakes." / "Udělal jsem pár chyb."
Info 03. 08. 15:24 RZ 9 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 15) "It's completelly different driving when you see the lines. Road is rough now, we hit lot of stones." / "Když vidíte stopy, je to úplně jiná jízda. Trať je teď rozbitá, trefili jsme spoustu kamenů."
Info 03. 08. 15:22 RZ 9 wrc TAHKO R. / SOININEN M. (st. č. 53) "We made good time now. Engineer told me how to run the car. We hit something by side of the car." / "Teď jsme zajeli dobrý čas. Inženýr mi pověděl, jak mám s autem jet. Něco jsme trefili bokem auta."
Info 03. 08. 15:20 RZ 9 wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "Bit more fun for me. It's more rough, but this mean more grip." / "Pro mě trochu větší zábava. Je to víc rozbité, ale tím pádem to víc drží."
Info 03. 08. 15:18 RZ 9 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "Little bit confident, but road is more rough, although clean. Car is working well." / "jsem trochu jistější, ale cesta je víc rozbitá, i když čistší. Auto funguje dobře."
Info 03. 08. 15:16 RZ 9 wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "Road is bit destroyed in some corners, stones growing up. We avoided to damage tyre." / "Trať je v zatáčkách trochu rozbitá, kameny se derou nahoru. Chtěli jsme se vyhnout defektu."
Info 03. 08. 15:14 RZ 9 wrc LINDHOLM S. / HANTUNEN T. (st. č. 19) brakes overheated / přehřáté brzdy
Info 03. 08. 15:08 RZ 9 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally rádiu od iRally!
Info 03. 08. 13:27 RZ 8 S 2 OLEKSOWICZ M. / OBREBOWSKI A. (st. č. 35) "We have some electrical problem." / "Máme nějaký problém s elektrikou."
Info 03. 08. 13:26 RZ 8 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Car is OK, but still problem with my back." / "Auto je OK, ale pořád problém s mými zády."
Info 03. 08. 13:23 RZ 8 S 2 LAPPI E. / FERM J. (st. č. 49) "I'm happy, very good." / "Jsem spokojený, moc dobré."
Info 03. 08. 13:20 RZ 8 S 2 BREEN C. / NAGLE P. (st. č. 32) "Tricky stage, I was bit careful." / "Zrádná zkouška, byl jsem trochu opatrný."
Info 03. 08. 13:20 RZ 8 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "Driving been good all the day." / "Po stránce jízdy je to celý den dobré."
Info 03. 08. 13:18 RZ 8 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 21) "Good nice stage. I thought I got pucture in the middle, I was carefull. Bit tyre overheating." / "Dobrá a pěkná zkouška. V polovině jsem myslel, že máme defekt, byl jsem opatrný. Trochu se přehřály pneumatiky. "
Info 03. 08. 13:16 RZ 8 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 20) "For me not so bad. Nice stage, I loved this one." / "Pro mě dobré. Pěkná zkouška, miluju ji."
Info 03. 08. 13:11 RZ 8 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "Not bad. I tried to drive bit faster, but this stage was tricky and big rocks." / "Není to zlé. Snažil jsem se jet trochu rychleji, ale tahle zkouška byla zrádná s velkými kameny."
Info 03. 08. 13:09 RZ 8 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "Very difficult. I had quite a lot understeering, not able to drive. Bad change on the car." / "Moc těžké. Bylo to hodně nedotáčivé, nedalo se to řídit. Špatná změna na autě."
Info 03. 08. 13:07 RZ 8 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "It's so close. I'm happy, pushing absolutelly." / "je to hodně těsné. Jsem spokojený, jedu na maximum."
Info 03. 08. 13:06 RZ 8 M wrc ATKINSON C. / PRÉVOT S. (st. č. 7) Reported stopped, went out of the road / Stojí, vyletěl z trati
Info 03. 08. 13:05 RZ 8 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "One corner I hit rock, maybe I got the puncture, but lot of slippy places. Flat out anyway." / "V jedné zatáčce jsem trefil kámen, možná jsme udělali defekt, ale bylo tam hodně uklouzaných míst. Každopádně jsme jeli naplno."
Info 03. 08. 13:03 RZ 8 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "Good we are in the middle of the rally, we have to keep pushing. I have good feeling now." / "Dobré, že jsme v půlce rally, musíme pokračovat v tlaku. Mám teď dobrý pocit."
Info 03. 08. 13:01 RZ 8 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I have problem wih rear diff, high temperature, we lost oil. Car is sliding everywhere. We lost bit of time, but we are here." / "Mám potíže se zadním diferenciálem, teplota je vysoko, ztratili jsme olej. Auto se všude klouže. Něco jsme ztratili, ale jsme tu."
Info 03. 08. 12:59 RZ 8 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Really nice and tricky stage, really loose. It was difficult to find right rhythm." / "Opravdu pěkná a zrádná zkouška, hodně šotoliny. Těžko se hledal správný rytmus."
Info 03. 08. 12:58 RZ 8 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 17) "Still big misfiring, very frustrating." / "Pořád problém se zapalováním válců, je to hodně frustrující."
Info 03. 08. 12:56 RZ 8 wrc RANTANEN M. / LUKKA M. (st. č. 18) "It's hard to find right rhythm." / "Těžko se hledá správný rytmus."
Info 03. 08. 12:54 RZ 8 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 15) "No grip at all. First part was like on the ice. Nice stage but not easy." / "Neměli jsme vůbec adhezi. První část byla jako na ledě. Pěkná zkouška, ale nebylo to lehké."
Info 03. 08. 12:53 RZ 8 wrc TAHKO R. / SOININEN M. (st. č. 53) "Time is quite dissapointing." / "Čas je pro mě opravdu zklamáním."
Info 03. 08. 12:51 RZ 8 wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "Absolutelly amazing. So quick over crests and small jumps." / "Naprosto úžasné. Tolik rychlých horizontů a malých skoků."
Info 03. 08. 12:49 RZ 8 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "On this stage was lot of loose gravel." / "Na téhle zkoušce byla spousta volné šotoliny."
Info 03. 08. 12:47 RZ 8 wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "Stage is are really fast and narrow." / "Zkouška je hodně rychlá a úzká."
Info 03. 08. 12:45 RZ 8 wrc LINDHOLM S. / HANTUNEN T. (st. č. 19) "Incredibly slippery. most slippy stage so far." / "Neuvěřitelně kluzké. Zatím nejuklouzanější zkouška."
Info 03. 08. 12:32 RZ 8 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally rádiu od iRally!
Info 03. 08. 12:05 RZ 7 S 2 AL RAJHI Y. / ORR M. (st. č. 36) "I stalled engine in one hairpin and had problem to restart." / "V jednom vracáku mi zhasnul motor a měl jsem problém ho nastartovat."
Info 03. 08. 12:03 RZ 7 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Think we will not drive tomorrow, my back is very bad." / "Myslím, že zítra nepojedeme, moje záda jsu na tom dost špatně."
Info 03. 08. 11:56 RZ 7 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 21) "We trying to keep fast constant speed. I'm happy enough, keep learning." / "Snažíme se jet pořád stejně rychle. Jsem dost spokojený, učíme se."
Info 03. 08. 11:54 RZ 7 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 20) "Maybe little bit better for S2000 now." / "Možná to teď bylo pro S2000 trochu lepší."
Info 03. 08. 11:52 RZ 7 M wrc ATKINSON C. / PRÉVOT S. (st. č. 7) "Last few kms was better. It's tricky stage, but pretty good run." / "Posledních pár km bylo lepších. Je to zrádná zkouška, ale jeli jsme fakt dobře."
Info 03. 08. 11:50 RZ 7 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "Not so bad. This one I really enjoyed." / "Není to zlé. Tahle zkouška se mi fakt líbila."
Info 03. 08. 11:48 RZ 7 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "We are trying to push hard, I know Ford guys are on the limit. I'm driving quite well, but still loosing bit. Bit on the edge." / "Snažíme se jet naplno. Vím, že Fordy jedou na hraně. Jedu opravdu dobře, ale trcohu ztrácíme. Místy je to na hraně."
Info 03. 08. 11:46 RZ 7 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "Seems Seb is pulling away. We have to keep pushing, nothing else." / "Zdá se, že Seb ujíždí. Musíme dál tlačit, nic jiného."
Info 03. 08. 11:44 RZ 7 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "That's OK. It was more twisty and rocky, we will try on next one." / "Je to OK. Bylo to klikatější a víc kamenů, zkusíme to na další zkoušce."
Info 03. 08. 11:42 RZ 7 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "It's not positive at the moment, but we are little bit closer. I'm trying as I can." / "Momentálně to není moc pozitivní, ale trochu jsme se přiblížili. Dělám co můžu."
Info 03. 08. 11:40 RZ 7 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I'm trying to keep position. Mikko found good rhythm today. This one was bit better." / "Snažím se udržet pozici. Mikko dnes chytil dobrý rytmus. Teď jsem jel trochu lépe."
Info 03. 08. 11:38 RZ 7 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "It's really loose, quite tricky. I had not good pacenotes in the forest." / "Povrch je hodně sypký, je to opravdu zrádné. V lese jsem neměl dobrý rozpis."
Info 03. 08. 11:36 RZ 7 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 17) "Very nice stage, but car is not working at all. Very misfiring. It's getting worst." / "Moc pěkná zkouška, ale auto vůbec nefunguje. moc potíží se zapalováním. Zhoršuje se to."
Info 03. 08. 11:34 RZ 7 wrc RANTANEN M. / LUKKA M. (st. č. 18) "Lot of loose gravel, I was bit scared over one jump." / "Hodně sypké šotoliny, na jednom skoku mě to vyděsilo."
Info 03. 08. 11:32 RZ 7 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 15) "Some wrong pacenotes, it was tricky. Some big moments, almost off the road." / "Místy jsme měli špatný rozpis, bylo to zrádné. Pár krizí, skoro jsme byli venku."
Info 03. 08. 11:30 RZ 7 wrc TAHKO R. / SOININEN M. (st. č. 53) "I'm really satisfied with the car and satisfied with my driving, but it's still not enough." / "Jsem opravdu spokojený s autem a spokojený se svou jízdou, ale stále to nestačí."
Info 03. 08. 11:28 RZ 7 wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "I really like this one. Lot of high speed and jumps. Amazing." / "Tahle zkouška se mi líbila. Spousta rychlých úseků a skoků. Úžasné."
Info 03. 08. 11:26 RZ 7 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "I'm not so happy, we should go mofe fast." / "Nejsem moc spokojený, měli bychom být rychlejší."
Odstup 03. 08. 07:52 RZ 7 3 WEURLANDER T. / NURMI P. (st. č. 71) Technical problem / Technická závada
Info 03. 08. 11:15 RZ 6 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Everything is fine, we just have to be easy over jumps." / "Vše je v pořádku, jen musíme být opatrní při skocích."
Info 03. 08. 11:14 RZ 6 S 2 LAPPI E. / FERM J. (st. č. 49) "I'm still going flat out." / "Pořád jedu naplno."
Info 03. 08. 11:11 RZ 6 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "Stage was OK, but loosing little bit of time. No mistakes." / "Zkouška byla OK, ale trochu jsme ztratili. Bez chyb."
Info 03. 08. 11:10 RZ 6 S 2 BREEN C. / NAGLE P. (st. č. 32) "We did some small changes, bit progress." / "Udělali jsme pár drobných změn, je to trošku lepší."
Info 03. 08. 11:06 RZ 6 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 20) "Not so bad. I'm happy with the setup now. but long gearbox is not long enough :-)" / "Není to zlé. Jsem teď spokojený s nastavením. Ale dlouhá převodovka není dost dlouhá :-)"
Info 03. 08. 11:04 RZ 6 M wrc ATKINSON C. / PRÉVOT S. (st. č. 7) "Lot better. I'm driving well and building my confidence." / "O moc lepší. Jedu dobře a získávám sebejistotu."
Info 03. 08. 11:02 RZ 6 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "On last left we went a bit into ditch, but nothing wrong." / "V poslední levé jsme šli trochu do příkopu, ale vše v pohodě."
Info 03. 08. 11:00 RZ 6 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "No changes. Think it's going quite well, but I'm not pushing some places. Some slippery and muddy places." / "Beze změn. Myslím, že to jde docela dobře, ale místy jsem na to netlačil. Občas to klouže a je to na blátě."
Info 03. 08. 10:58 RZ 6 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "It's goes well. Good time." / "Jde to dobře. Dobrý čas."
Info 03. 08. 10:56 RZ 6 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "We try did small things, but still not good. I don't know why." / "Zkusili jsme pár drobných změn, ale pořád to není dobré. Nevím proč."
Info 03. 08. 10:54 RZ 6 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "I did some changes, it already feels better, but touching to the ground, maybe too low." / "Udělal jsem nějaké změny, auto se zdá lepší, ale chytali jsme o zem, možná je moc nízké."
Info 03. 08. 10:52 RZ 6 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I tried again very hard, we'll see. No real mistakes, I'm quite happy with the time." / "Šel jsem do toho znovu naplno, uvidíme. Bez větších chyb, jsem spokojený s časem."
Info 03. 08. 10:50 RZ 6 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "Proper Finnish stage. I never did it before, really tricky for the first time." / "Opravdová finská zkouška. Ještě nikdy jsem ji nejel, napoprvé hodně zrádná."
Info 03. 08. 10:48 RZ 6 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 17) "Not so great. We had misfiring in engine." / "Nic moc. Měli jsme problém se zapalováním válců."
Odstup 03. 08. 10:40 RZ 6 S 2 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 31) Retired before SS6 - engine / Odstoupil před RZ 6 - motor
Info 03. 08. 08:42 RZ 5 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "We rolled and went off." / "Sli jsme přes střechu a byli mimo trať."
Info 03. 08. 08:28 RZ 5 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "Better, we did a good run." / "Je to lepší, zajeli jsme to dobře."
Info 03. 08. 08:27 RZ 5 S 2 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 31) "We run on three cylinders." / "Jedeme na tři válce."
Info 03. 08. 08:26 RZ 5 S 2 BREEN C. / NAGLE P. (st. č. 32) "It's gonna be very tough rally. I need confidence, but happy to be here." / "Bude to moc těžká rally. Potřebuji jistotu, ale jsem rád, že jsem tady."
Info 03. 08. 08:25 RZ 5 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 21) "Tricky stage, I had to be careful." / "Zrádná zkouška, byl jsem opatrný."
Info 03. 08. 08:23 RZ 5 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 20) "Not easy to find good rhythm in this car. It's sliding too much, not exactly same drive like other car." / "V tomhle autě není lehké chytit správný rytmus. V porovnání s druhým to dost klouže."
Info 03. 08. 08:22 RZ 5 M wrc ATKINSON C. / PRÉVOT S. (st. č. 7) "Intercom is fine, but my time is not great. Shame, we lost lot of time." / "interkom je v pořádku, ale můj čas není nic moc. Škoda, hodně jsme ztratili."
Info 03. 08. 08:20 RZ 5 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "Car setup is working well. My driving is clean but not fast enough." / "nastavení auta funguje dobře. Jedu čistě, ale ne dost rychle."
Info 03. 08. 08:14 RZ 5 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "Seb is doing very good rally. It's quite tricky. It's not easy. Car is working really good." / "Seb jede moc dobrou rally. Je to opravdu zrádné. Není to lehké. Auto funguje opravdu dobře."
Info 03. 08. 08:13 RZ 5 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) Went off, crew OK / Havárie, posádka OK
Info 03. 08. 08:12 RZ 5 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "I did just small changes on setup. I had good rhythm." / "Udělal jsem jen pár drobných změn v nastavení. Měl jsem dobrý rytmus."
Info 03. 08. 08:10 RZ 5 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "I'm really trying, but Sebastien is uncredible quick." / "Opravdu se snažím, ale Sebastien je neuvěřitelně rychlý."
Info 03. 08. 08:08 RZ 5 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "What I know, that Mikko is very fast here. He wasn't concentrated yesterday." / "Co vím, tak Mikko je tady hodně rychlý. Včera nebyl koncentrovaný."
Info 03. 08. 08:06 RZ 5 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 17) "Perfect time, but we had some problems with engine in the end, some misfire." / "Perfektní čas, ale měli jsme problémy s motorem ke konci, něco se zapalováním."
Info 03. 08. 08:04 RZ 5 wrc RANTANEN M. / LUKKA M. (st. č. 18) "I'm struggling with the car. It's moving a lot. We need to find better setup." / "potýkám se s autem. Hodně se hýbe. Potřebujeme najít lepší nastavení."
Info 03. 08. 08:02 RZ 5 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 15) "It's going better and better. This stage was good one." / "Jde to lépe a lépe. Tahle RZ byla dobrá."
Info 03. 08. 08:01 RZ 5 wrc TAHKO R. / SOININEN M. (st. č. 53) "So much fun. I'm happy." / "Tolik zábavy, jsem šťastný."
Info 03. 08. 07:59 RZ 5 wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "I really enjoyed it. But I made mistakes in one corner, there were a lot of spectators and my car stalled when I pulled the handbrake." / "Opravdu si to užívám. Ale v jedné zatáčce s mnoha diváky jsem udělal chybu a zhaslo mi auto po té, co jsem zatáhl ruční brzdu."
Info 03. 08. 07:57 RZ 5 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "We are without good confidence with pacenotes, not good speed." / "Nemám důvěru v rozpis, nemáme dobrou rychlost."
Info 03. 08. 07:55 RZ 5 wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "We have problems with changing gears." / "Máme problémy s řazením."
Info 03. 08. 07:53 RZ 5 wrc LINDHOLM S. / HANTUNEN T. (st. č. 19) "Very very slippery, a lot of loose gravel. Not pushing, I mean I'm here to enjoy myself." / "Hodně kluzké, hodně volné šotoliny. Žádné tlačení, myslím, že jsem tady, abych si to užil."
Info 03. 08. 07:20 RZ 4 M wrc ATKINSON C. / PRÉVOT S. (st. č. 7) Intercom problems / Potíže s interkomem
Odstup 03. 08. 14:51 RZ 3 6 AHLIN F. / ABRAHAMSEN M. (st. č. 114) Accident / Havárie
Info 02. 08. 20:42 RZ 3 3 NIKARA J. / NIKARA P. (st. č. 51) "We had problem with hose to turbo on previus stage, now it was OK." / "Na předchozí vložce jsme měli problém s hadicí od turba, teď už to bylo OK.
Info 02. 08. 20:35 RZ 3 S 2 ANDERSSON P.-G. / AXELSSON E. (st. č. 33) "Not good, I can do better." / "Nic moc, umím to líp."
Info 02. 08. 20:33 RZ 3 S 2 BREEN C. / NAGLE P. (st. č. 32) "I really can't believe I finished this stage. I'm happy just to be here, incredible dream. Thanks to everybody including Gareth's family." / "Nemůžu uvěřit, že jsem to dojel. Jsem šťastný už jen kvůli tomu, že jsem tu, je to neuvěřitelný sen. Děkuji všem včetně Garethovy rodiny."
Info 02. 08. 20:32 RZ 3 S 2 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 31) "Not too bad. I'm enjoying it." / "Není to špatné. Užívám si to."
Info 02. 08. 20:31 RZ 3 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 20) "Not so confident, not good visibility." / "Moc si nevěřím, není dobrá viditelnost."
Info 02. 08. 20:30 RZ 3 M wrc ATKINSON C. / PRÉVOT S. (st. č. 7) "Pretty happy. We lost couple seconds, but ok. We need get the car. It's just in my driving. We will see tomorrow." / "Docela spokojenost. Ztratil jsme pár sekund, ale v pořádku. Musíme se do toho dostat. je to jen ve mě. Uvidíme zítra."
Info 02. 08. 20:29 RZ 3 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "It was not so bad. I maybe lost little bit time in the middle of the stage, there it was slippery." / "Nebylo to špatné. Možná jsem ztratil trochu času uprostřed RZ, tam to klouzalo."
Info 02. 08. 20:25 RZ 3 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "I pushed quite hard, but had few moments in forest. It was so slippery and I was too wide." / "Šel jsem do toho, ale v lese jsem měl pár krizí. Moc to klouzalo a byl jsem moc široký."
Info 02. 08. 20:23 RZ 3 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Everything is fine, but I'm not happy with myself." / "Vše je v pohodě, ale nejsem spokojen sám se sebou."
Info 02. 08. 20:21 RZ 3 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "It was very tricky in the middle part. But OK, no problem." / "V prostřední části to bylo hodně zrádné. Ale OK, žádný problém."
Info 02. 08. 20:19 RZ 3 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "I was couple times almost in ditch. Tomorrow stay on the road." / "Párkrát jsem byl málem ve škarpě. Zítra se budu držet na cestě."
Info 02. 08. 20:17 RZ 3 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "It's not going well at the moment, but don't know what's wrong. I'm loosing a lot although pushing hard." / "Momentálně to nejde moc dobře, ale nevím co je špatně. Ztrácíme moc, přestože se hodně snažím."
Info 02. 08. 20:15 RZ 3 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I can't go faster for sure. Very good stage, flat out everywhere. I feel well in the car at the moment." / "Určitě nemůžu jet rychleji. Moc dobrá zkouška. Jel jsem všude naplno. Momentálně se v autě cítím dobře."
Info 02. 08. 20:13 RZ 3 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "I had some problem with visibility through windscreens, sun was sometimes too low. I'm not happy." / "Špatně jsem viděl dopředu, slunce bylo místy hodně nízko. Nejsem spokojený."
Info 02. 08. 20:12 RZ 3 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 17) "We are little bit strugling on rear in high speed. Had some moments." / "Trochu nás trápí zadek ve vysoké rychlosti. Měli jsme pár krizí."
Info 02. 08. 20:10 RZ 3 wrc RANTANEN M. / LUKKA M. (st. č. 18) "OK. Not so good, but not so bad. I'm trying to keep the line, but in Finladn it's not enough." / "OK. Není to dobré, ale není to zlé. Snažím se jet čistě, ale to ve Finsku nestačí."
Info 02. 08. 20:08 RZ 3 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 15) "Still bit complaining about the road. Doing my best, but still sliding alot." / "Pořád si musím trochu stěžovat na trať. Dělám co můžu, ale pořád to hodně klouže."
Info 02. 08. 20:07 RZ 3 wrc TAHKO R. / SOININEN M. (st. č. 53) "We had a moment, it's not so good. We lost our windscreen in last stage." / "Měli jsme krizi, to není dobré. Přišli jsme o čelní sklo na poslední zkoušce."
Info 02. 08. 20:05 RZ 3 wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "No problem, Stage is still little bit loose. It's a lot of fun." / "Žádný problém, zkouška je stále trochu kluzká. bavíme se."
Info 02. 08. 20:03 RZ 3 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "Our pacenotes was little bit slow. Tomorrow we can be little bit faster." / "Náš rozpis byl trochu pomalý. Zítra můžeme být trochu rychlejší."
Info 02. 08. 20:01 RZ 3 wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "Good feeling. This is special rally." / "Dobrý pocit, je to speciální rally."
Info 02. 08. 19:59 RZ 3 wrc LINDHOLM S. / HANTUNEN T. (st. č. 19) "This was very slippy." / "Tahle byla hodně kluzká."
Info 02. 08. 19:50 RZ 3 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally rádiu od iRally!
Odstup 03. 08. 13:51 RZ 1 2 THERMAN M. / KALLIOLEPO J. (st. č. 56) Technical problem after SS 1 / Technická závada po RZ 1
Info 02. 08. 17:07 RZ 1 S 2 BREEN C. / NAGLE P. (st. č. 32) "I just need to go thru the stage" / "Potřebuji jen projet."
Info 02. 08. 17:06 RZ 1 S 2 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 31) "Time is not so bad, but driving isn't good." / "Čas není špatný, ale jízda není dobrá."
Info 02. 08. 17:05 RZ 1 2 MIKKELSEN A. / FLOENE O. (st. č. 21) FL puncture. "Car was really strange on the rear." / Defekt PP gumy. "Auto bylo v zadu opravdu divné."
Info 02. 08. 17:04 RZ 1 2 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 20) "It's ok, I'm happy with mmy start." / "V pořádku, jsem spokojen s mým startem."
Info 02. 08. 17:03 RZ 1 M wrc ATKINSON C. / PRÉVOT S. (st. č. 7) "It's so close, 4 sec. behind Seb, it's very good I think." / "Je to velmi těsné, 4s za Sebem, to je myslím velmi dobré."
Info 02. 08. 17:01 RZ 1 M wrc NEUVILLE T. / GILSOUL N. (st. č. 8) "I'm not happy with this stage, car was moving too much, we need to make some changes." / "Nejsem spokojen s touhle zkouškou, auto bylo hodně neklidné, musíme udělat nějaké změny."
Info 02. 08. 16:59 RZ 1 M wrc OSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 10) "Quite good stage. I lost everything on the beginning of the stage, there I made small mistake."
Info 02. 08. 16:57 RZ 1 M wrc NOVIKOV E. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Quite ok. I enjoyed it a lot." / "Docela dobré, užil jsem si to."
Info 02. 08. 16:55 RZ 1 M wrc SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 4) "I'm very happy with this time. We are working really well, car is very good." / "Jsem velmi spokojen s tímhle časem. Pracujeme opravdu dobře, auto je velmi dobré."
Info 02. 08. 16:53 RZ 1 M wrc HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 2) "Ok, car is pretty good." / "Ok, auto je docela dobré."
Info 02. 08. 16:51 RZ 1 M wrc LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 3) "I wasn't confident in the middle of the stage." / "Nebyl jsem si jistý uprostřed zkoušky."
Info 02. 08. 16:48 RZ 1 M wrc LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Grip was ok. Good stage, no mistakes." / "Přilnavost byla dobrá. Dobrá zkouška, žádné chyby."
Info 02. 08. 16:47 RZ 1 M wrc TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 5) "It's quite ok, but I still brake too much." / "Je to docela dobré, ale stále příliš brzdím."
Info 02. 08. 16:44 RZ 1 wrc KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 17) "I think, it's quite well. Everything is OK I think." / "Myslím, že je to doclea dobré. Všechno je v pořádku."
Info 02. 08. 16:43 RZ 1 wrc RANTANEN M. / LUKKA M. (st. č. 18) "It goes quite well. But we lost a lot of time on the start." / "Jde to docela dobře. Ale ztratili jsme hodně času na startu."
Info 02. 08. 16:41 RZ 1 wrc PROKOP M. / HRŮZA Z. (st. č. 15) "Not bad start. But it's still very very slippy. I'm not happy with few corners." / "Není to špatné. Ale stále hodně kluzké. Nejsem spokojený s několika zatáčkami."
Info 02. 08. 16:39 RZ 1 wrc TAHKO R. / SOININEN M. (st. č. 53) "It's fun to drive this car. But I was too wide sometimes." / "Je zábava řídit tohle auto. Ale byl jsem příliš široký občas."
Info 02. 08. 16:37 RZ 1 wrc BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "I was too wide in one corner and went thru the ditch with rear of the car." / "Byl jsem příliš široký v jedné zatáčce a šel jsem zadkem příkopem."
Info 02. 08. 16:35 RZ 1 wrc ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 12) "Car is working well. We need to find speed little, we will try it stage by stage." / "Auto funguje dobře. Potřebujeme trochu najít rychlost, zkusíme to zkoušku po zkoušce."
Info 02. 08. 16:34 RZ 1 wrc NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 14) "Fantastic, very pleasurable." / "Fantastické, velmi příjemné"
Info 02. 08. 16:31 RZ 1 wrc LINDHOLM S. / HANTUNEN T. (st. č. 19) "Very slippy, very loose gravel on the road. Nice stage, I enjoyed it." / "Velmi kluzké, hodně volné šotoliny na trati. Nádherná zkouška,užil jsem si to."
toplist